Maasi. KrishnaMurthy M.A.B.L.M.B.A 

Secretary,
Adhyathmika Kshethram

Tell About Us to Your friend

Dear Great Hearter,

Kindly tell your friends about the work we do and how they help to Us


“Gajaturaga Shasram Gokulam Kotidhanam-Kanakarajita Patram Medhinee Sagarantham Vubhayakula Visuddham Koti Kanya Pradanam-Nahi nahi Bahudhanam Annadhanam Samanam”